Obchodní podmínky

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.oscarbox.cz  provozovaném obchodní společností CERALL, a.s., se sídlem Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8, IČ: 63998394, DIČ: CZ63998394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3412, E-mail: info@cerall.cz (dále jen „Prodávající“) pro nákup zboží na internetovém portálu www.oscarbox.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti CERALL, a.s., se sídlem Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8, IČ: 63998394, DIČ: CZ63998394 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva nebo smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím, který si prostřednictvím internetového portálu www.oscarbox.cz kupuje anebo hodlá zakoupit zboží nabízené na výše uvedeném portálu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím jako konečným spotřebitelem, tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy.

1.3. Budou-li na našich webových stránkách E-shopu některé podmínky aktuálně uvedeny odlišně od těchto Obchodních podmínek, mají tyto podmínky na webových stránkách E-shopu před těmito Obchodními podmínkami přednost.

1.4. Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží s Kupujícím uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

2.3. Objednávku zboží provede Kupující přes E-shop Prodávajícího na adrese www.oscarbox.cz

2.4. Nákup může Kupující realizovat jako registrovaný zákazník nebo bez předchozí registrace.

2.5. Online objednávky přijímá Prodávající pouze, pokud se adresa zadaná Kupujícím pro doručení nachází v oblasti doručování aktuálně uvedené na webových stránkách E-shopu Prodávajícího.

2.6. Minimální hodnota objednávky je 600 Kč (hodnota zboží vč. DPH bez poplatků za doručení).

2.7. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky si Kupující může zboží v košíku ještě zkontrolovat, může zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal.  Podmínkou pro vytvoření objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, udělit souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek (přičemž Kupující odesláním objednávky bezvýhradně akceptuje tyto Obchodní podmínky) a potvrzení poskytnutí informací o zpracování osobních údajů. Vyplněné údaje Kupujícím považuje Prodávající za aktuální a správné. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu. Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení na internetovém portálu E-shopu.

 2.8. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení o obdržení objednávky je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až doručením přijetí objednávky Prodávajícím (akceptací), které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

2.9. Prodávající může Kupujícího kontaktovat a požadovat po něm dodatečné potvrzení objednávky (zejména z důvodu neobvyklého množství apod.).

2.10. V případě, že Objednávka obsahuje tabákové výrobky, alkoholické nápoje či jiné zboží, u kterého je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, je Prodávající oprávněn prověřit věk Kupujícího před uzavřením smlouvy. Nebude-li potřebný věk Kupujícího prokázán, je Prodávající oprávněn smlouvu s Kupujícím neuzavřít.

2.11. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu nebo Obchodní podmínky.

2.12. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže Prodávající Objednávku potvrdit, zašle Kupujícímu ne jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku Kupující potvrdí na emailovou adresu Prodávajícího.

2.13. V případě, že v rámci E-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není Prodávající zboží za tuto cenu Kupujícímu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci bude Prodávající Kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí.  Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

2.14. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.

2.15. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou Kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu.  Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

3.2. Při registraci uživatelského účtu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek), opakovaně bezdůvodně odmítne převzetí objednaného zboží.

3.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Dobírkou: hotově při dodání zboží

b) Dobírkou: platební kartou při dodání zboží

c) Platební kartou online: V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ShoptetPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese www. shoptetpay.com. Přenos je šifrovaný a bezpečný.

d) Bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 123-1130110237/0100. Po dokončení objednávky v e-shopu jsou produkty v případě dostupnosti rezervovány a Kupujícímu bude následně zaslán email s potřebnými informacemi k platbě včetně variabilního symbolu, který je nutné při platbě uvést. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Jakmile bude platba připsána na účet Prodávajícího bude Kupující bude Kupující informován a bude mu sdělen termín závozu. Termín dodání činí v případě bezhotovostní platby 2 pracovní dny od připsaní platby na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 4.3. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na  e-mailovou adresu Kupujícího.  Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském úču.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Kupující při objednávce zboží zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží v rámci závozových regionů uvedených na webové stránce E-shopu Prodávajícího. Zboží je možné doručit pouze na adresy nacházející se v rozvozové oblasti uvedené na webových stránkách E-shopu Prodávajícího.

 5.2. Online objednávky přijímá Prodávající pouze, pokud se adresa zadaná Kupujícím pro doručení nachází v oblasti doručování aktuálně uvedené na webové stránce E-shopu Prodávajícího s tím, že minimální cena objednávky činí 500 Kč včetně DPH. V případě dodržení těchto podmínek je cena dopravy na adresu Kupujícího ZDARMA.

5.3. Doručení zboží zajišťuje přímo Prodávající.

5.4. Lhůty doručení jsou uvedeny na webových stránkách E-shopu Prodávajícího.

5.5. Předpokládaná doba doručení Zboží bude Prodávajícímu sdělena v potvrzení objednávky.

5.6. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu platby.

5.7. Dodávky na pěších zónách a v oblastech s dočasným zákazem vjezdu je možné uskutečnit pouze během povolené doby vjezdu.

5.8. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.9. V případě, že Objednávka obsahuje zboží, u něhož je na základě právních předpisů podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, je Kupující nebo jím pověřená osoba přebírající Objednávku povinna vždy věrohodně prokázat při předání Objednávky svůj věk.

5.10. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu zboží svědčícího o neoprávněném vniknutí do zboží, které nebylo způsobeno Kupujícím, nemusí Kupující zboží od přepravce převzít

5.11. V případě marného doručení je Kupující povinen Prodávajícímu náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Prodávající zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

5.12. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve objednávce dohodnuto, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Prodávající zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

5.13. Prodávající usiluje o doručení v požadovaném termínu a čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl Prodávající ovlivnit.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. V případě, že je Kupující spotřebitelem, tedy osobou kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má Kupující v souladu s ustanovením §1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, kdy tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující (nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce) převezeme zboží.  Kupující je povinen v dané lhůtě sdělit Prodávajícímu odstoupení od smlouvy písemně prostřednictvím elektronické pošty na email: info@cerall.cz.

6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. Obchodních podmínek je Kupující  povinen vrátit Prodávajícímu zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy s tím, že Prodávající si zboží osobně vyzvedne u Kupujícího na jeho adrese, na kterou bylo zboží Prodávajícím dle původní objednávky doručeno.

6.3. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud jde o potraviny, tak v původním neporušeném obalu s tím, že veškeré zboží musí Kupující skladovat dle předpisů a návodů. V případě mražené zboží musí být dodržena po celou dobu skladovací teplota minimální -18 °C, nesmí dojít k rozmražení a znovu zamražení žádného produktu.

6.4. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, které činí 1 000,-Kč.

6.5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží zaviněním Kupujícího je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy ve, vrátí mu Prodávající do 14 dnů od dne účinnosti odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým je Prodávající od Kupujícího přijal.  Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět.

6.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti zboží.  V takovém případě Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a  ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy  vrátí Kupujícímu na jeho bankovní účet všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího na základě smlouvy přijal.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

7.3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.4. Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné

 Lhůta pro uplatnění reklamace

7.5. U zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy dobu použitelnosti nebo minimální trvanlivost (především u potravin a nápojů), může Kupující uplatnit právo z vadného plnění pouze do konce této lhůty minimální použitelnosti nebo trvanlivosti.

 Způsob a průběh reklamace

7.6. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned při dodání zboží.

 7.7. V případě, že bude mít zboží vadu, může Kupující u Prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění (vadné zboží reklamovat) zasláním e-mailu na adresu info@cerall.cz neprodleně poté, co vadu zjistil, nejpozději však do konce lhůty minimální trvanlivosti nebo použitelnosti zboží. V zaslané reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a prokázat nákup zboží s uvedeným datem převzetí zboží např. předložením prodejního dokladu.

7.8. K vyřízení reklamace se dostaví do 3 pracovních dnů ke Kupujícímu obchodní zástupce Prodávajícího, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

7.9. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.10.  V případě reklamace, kterou Prodávající shledá za oprávněnou, má Kupující nárok na:

  • bezodkladné dodání nového zboží ve stejné hodnotě náhradou za vrácené vadné zboží, nebo
  • bezodkladné vrácení kupní ceny na účet Kupující

 7.11. Reklamace musí být vyřízena a o vyřízení reklamace být Kupující informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 7.12. Nároky z vad může kupující uplatnit vůči Prodávajícímu pouze v případě, že Kupující dodržel skladovací podmínky. Kupující je povinen po celou dobu dodržet skladovací podmínky reklamovaného zboží, v případě mraženého zboží musí být dodržena po celou dobu skladovací teplota minimální -18 °C, nesmí dojít k rozmražení a znovu zamražení žádného produktu.

 7.13. Pokud ve stanovené době Prodávající reklamaci nevyřídí a neinformuje Kupujícího o způsobu jejího vyřízení, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

8.1. Ustanovení o zpracování osobních údajů je popsáno v sekci Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků, které jsou dostupné na webových stránkách E-shopu Prodávajícího https://www.oscarbox.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

9.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4. Veškerá písemná korespondence mezi Prodávajícím a Kupujícím bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je info@cerall.cz  Prodávajíc bude doručovat korespondenci Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, ve smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou  nás kontaktoval..

9.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.6.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupující však vždy tyto Obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží e-mailem.

9.8. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem.

9.9. Znění Všeobecných obchodních podmínek může Prodávající měnit nebo doplňovat.

9.10. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.

9.11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.10.2023